Tagasi põhilehele

Seroloogia andmed

Vaata ka: Juhendid kuidas genoomika ja transkriptoomika andmeid jagada | Teenused: genoomika ja transkriptoomika

Eesti seroloogia andmed

Eestis on läbi viidud või viidamas mitmeid seroloogia uuringuid.

Juhuuuring, KORO-SERO-EST-1, kus uuringusse kutsuti Eesti Haigekassa juhusliku valiku alusel 1080 uuritavat Järveotsa perearstikeskuse nimistust ja 1080 uuritavat Kuressaare perearstikeskuse nimistust. Uuringusse kaasati juhuvalimi alusel inimesi kõikidest vanuserühmadest, vastsündinutest kuni 100-aastasteni. Osalema kutsuti igast kümneaastasest vanusevahemikust 120 inimest, välja arvatud 80–100-aastased, kelle hulgast palutakse uuringus osalema kokku 120 inimest. L

KORO-SERO-EST-1 järeluuring, kus uuringusse kutsutakse Kuressaare ja Järveotsa Perearstikeskuse nimistutest KoroSero-EST-1 uuringus tuvastatud 73 seropositiivset uuritavat ja nende vanusele ning soole sobitatud seronegatiivsed kontrollid (n=146). Uuritavaid kutsuvad uuringusse nende enda perearstikeskuse töötajad.

Juhuuuring, KORO-SERO-EST-2, kus uuringusse hõlmatakse kõikide maakondade perearstikeskuste patsientide vereseerumid kuni vastava maakonna jaoks kalkuleeritud valimi suuruse täitumiseni. Uuringu käigus on planeeritud analüüsida 3400 vereseerumit – igast Eesti maakonnast 200 vereseerumit, v.a Saare maakond (planeeritud analüüsida 600 vereseerumit).

Juhuuring, KORO-SERO-EST-3, on üle-eestiline serolevimusuuring, mis viiakse läbi kasutades SYNLAB laboritesse perearstikeskustest saadetud pseudonüümitud vereseerumeid, mis on tavapärastest kliinilistest uuringutest üle jäänud. Tartu Ülikooli teadlaste edastatakse vaid uuritava vanus, sugu, verevõtu kuupäev ning perearstikeskus, kust seerum SYNLAB laborisse saadeti. Vereseerumitest määratakse SARS-CoV-2 antikehade olemasolu SYNLAB laboris. Uuringusse hõlmatakse kokku umbes 2600 vereseerumit kõigist Eesti maakondadest ja kõigist vanusgruppidest (inimesed vanuses 0-100 aastat).

Riiklik seireuuring, kus Tartu Ülikooli teadlased selgitavad läbilõikeuuringuga välja, milline on koroonaviiruse tegelik levik ja epideemia kulg Eestis. Juhuvalimi alusel küsitletakse ja testitakse inimesi üle Eesti, et anda riigile tõenduspõhised andmed viiruse levikut pidurdavate meetmete üle otsustamiseks. Uuringut rahastab Eesti Vabariigi Valitsus. Esimese laine valimisse sattunud inimeste küsitlemine algas 23. aprillil 2020. Iga uuringulaine kestus on üks nädal. Alates seireuuringu 14. lainest on osalejate vereproovidest määratud SARS-COV-2 viirusevastaste antikehade tase.

Avalikud andmed

Seroloogia andmeid kogutakse Serotracker andmebaasi, kus seisuga mai 2021, on enam kui 1600 uuringu tulemused (sh. 5 tulemust Eestis (mai 2021)).